Quá trình thuê lao động nước ngoài trong lĩnh vực giúp việc gia đình tại Malaysia sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành chỉ trong 8 ngày với Hệ thống Trợ giúp Trực tuyến mới (SMO) kể từ ngày 1/1/2018…