Merdeka Day là ngày hội lớn Malaysia
Lễ hội Malaysia

Merdeka Day – Ngày độc lập của Malaysia diễn ra vào 31/8 hàng năm

Merdeka Day là ngày 31/8/1957, đánh dấu ngày mà Liên bang Malaya giành được độc lập từ thực dân Anh,  tạo thành một đất nước Malaysia thống nhất như chúng ta biết tới ngày nay… [Xem thêm]