Sau nhiều nỗ lực của chính phủ Malaysia nhằm vực dậy nền kinh tế thì đồng Ringgit đạt tăng trưởng ổn định cao nhất trong 6 tháng qua…