Sau cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 (GE14) Malaysia thì chính phủ mới đang tiến hành cải cách, thay đổi nội các trong sự kỳ vọng của người dân. Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) cũng là chủ đề được quan tâm nhiều và không biết khi nào nó được dỡ bỏ…