Lễ hội Thaipusam kéo dài 3 ngày bắt đầu từ hôm nay tại Penang với hai lễ rước tượng thần Murugan bằng xe vàng và xe bạc diễn ra…