Chiến dịch truy quét tại Malaysia đang là chủ đề nóng trong lúc này, nhưng bình tâm mà ngẫm thì có năm nào là không quét đâu, tháng nào chẳng…