Cơ quan Thực Thi Hàng hải Malaysia (MMEA) đã bắt giữ ba tàu cá Việt Nam trị giá khoảng 2,2 triệu RM trong hoạt động tuần tra ngoài khơi Kuala Kemaman, bang Kuala Terengganu