Cúng cô hồn là một hoạt động tâm linh phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trong khu vực cũng thực hiện nghi lễ này. Và với…