Không chỉ nổi tiếng vì sống lâu hơn trăm tuổi, bà lão Malaysia này còn nổi tiếng vì có đến 23 đời chồng, trong đó người chồng thứ 23 kém bà tới 70 tuổi.