Đó là một buổi sáng đáng nhớ cho Hizrie Norazzan, một thiếu niên Malaysia bị bại não, có mong muốn trở thành một cảnh sát đã trở thành hiện thực…